Henrique Harguindey Banet
Henrique Harguindey Banet
Profesor e tradutor

OPINIÓN

Ruptura

No colo da miña nai –coma quen di- aprendín a cantar as vibrantes palabras de Alfredo Brañas, do Casta dos Celtas que lle pediamos os dous fillos pequenos.

x